جواب بازی جدولانه (2) 193  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 193 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

پایتخت سودان جنوبی:سودا
اثر لئو تولستوی:پولی کوشکا

اثر لئو تولستوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گرفتگی زبان:لکنت
نیکوکار:خیر
محل دریافت عوارض:عوارضی
از جهات اصلی:شمال
دانشمند:حکیم
طرفدار حکومت اشرافی:آریستوکرات
دست نخورده:بکر
سخنان بیمارگونه:یان  
فرمانده:امیر
حساب کننده:حاسب
راهزن:حرامی
چند فن:فنون
حاصل تفریق:تفاضل
فیلمی از محمد زرین دست:فاتحین صحرا
ردیف:صف
فراموشکار:نسی
شوهر:شوی
فتنه:آشوب
عمود:ستون
زنده:حی
صاحب:ذی
شغل وکیل:وکالت
پوستین:وت
خنک:سرد
محل پرتاب موشک:سکو

محل پرتاب موشک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کوهپایه:کوهسار
از مواد مخدر:کراک
کج بیل باغبانی:بنکن
شاعر فرانسوی"گلهای رنج":بودلر
کجاست:کو
حشره چسبنده:کنه
پیرو حضرت موسیع:یهودی
خم کاغذ:تا
سزاوار دشنام و نفرین:لعنتی
تیم فوتبال انگلیسی:نیوکسل
داستان:قصه
از صور فلکی:حوت

از صور فلکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تالاب:مرداب
نعمت دهنده:ناعم
تمام و کامل:تام
فرصت:مجال
ناراحتی:رنجش
شمیم:بو
از وسایل بازی در پارک:تاب
مثل و مانند:شبه
فوتبالیست ایتالیایی:ایموبیله