جواب بازی جدولانه (2) 198  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 198 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

بلعیدن:قورت دادن

بلعیدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از کتب مقدس هنرویسم:اوپانی شاد
عدد هندسی:پی
چرخ خودرو:لاستیک
نکته ها:نکات
پیمودن:طی
استوار کردن:شد
لایق:قابل
اثر آگاتا کریستی:دشمن مخفی
خطر کردن:ریسک  
مجموعه:ست
صفت چای:دبش
کنتراتچی:پیمانکار
زیرپوش دخترانه:تاپ
سود پول:ربا
تکیه بر پشتی:لم
حشره دانه کش:مور
گوهر ناب و یگانه:دری تیم
چست و چالاک:چابک
بیماری:دا
صحنه نمایش:سن
واحدی در وزن:سیر
زمان و هنگام:موسم
دردمندی:تالم
عددی نشان دهنده زمان:تاریخ
سپس:وانگه
دریاچه ترکیه:وان

دریاچه ترکیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سزاوار:شایان
طاقچه:رف
بد زبان:هتاک
تیم فوتبال آلمانی:شالکه
کار آزموده:ورزیده
فوتبالیست اسپانیایی:خوان ماتا
کشور اروپایی:اکراین
سنگریزه:ریگ
جنگ ها و فتنه ها:هزاهز
پول ژاپن:ین
وحشی:دد
سواره:راکب
بخشی از مال که به فقیر دهند:زکات
دفعه و مرتبه:کرت
بند کردن:اسر
خمیر نقاش:بتونه
ویتامین جدولی:کا
برهنه:رت
ضمیر غایب:او
حرف فاصله رسان:تا

حرف فاصله رسان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حقیقی:راستین
فیلمی با بازی لعیا زنگنه:هفت ترانه