جواب بازی جدولانه (2) 211  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 211 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آتشدان حمام:تون
ابزار:وسیله
اثر اسماعیل فصیح:گردابی چنین حایل
اثر الکساندر دوما:کنت دومونت کریستو
اثر منیره روانی پور:نازلی

اثر منیره روانی پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اجازه نامه:جواز
از حواس پنجگانه:لامسه
اصطلاحی در عکاسی:زوم
بدل:قلاب
بدن:جسم  
بی معنی:پوچ
پاسخ کلوخ انداز:سنگ
پسوند شباهت:سا
پهلوان:یل
تاوان:غرامت
ترسناک:هائل
تمام شد:تمت
خالی:تهی
داد و فریاد:هوار
دانه خوشبو:هل

دانه خوشبو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دوستی:ود
دیوار بلند:ترا
رود اروپایی:رن
سال ترکی:ییل
شاعر فرانسوی بهشت های مصنوعی:بودلر
شایسته:مناسب
شهر بولیوی:لاپاز
ظرف روغن:دبه
فراموشکار:نسی
فیلمی از رومن پولانسکی:پیانیست
فیلمی از سیاوش شاکری:جنجال بزرگ
قسمتی از چراغ نفتی:فتیله

قسمتی از چراغ نفتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قطعی برای کتاب:وزیری
گل نارنجی رنگ:نسی
لنگه بار:تا
مال دار:دارا
ماه اول میلادی:ژانویه
منسوب به جنگل:جنگلی
نظم و قاعده:چم
نظیر و معادل:همتا
نگهبان:مراقب
همدم:انیس
همیشگی:مداوم
کفش:لکا
یاری دهنده:مدد