جواب بازی جدولانه (2) 215  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 215 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آهستگی:کندی
ارتفاع:بلندی
از ما بهتران:جن
از نت ها:فا
از وسایل آهنگر:سندان

از وسایل آهنگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اعصار:قرون
اعلان:رکلام
با ناخن روی پوست کشیدن:خاراندن
بالاپوش:ردا
بخیه:کن  
بزرگ منشی:نب
بستر:جا
پوشاننده:ساتر
پوشیده:پنهان
تازه:نو
جمع جانب:جوانب
حضور ندارد:غایب
حیله گر:شیاد
حیوان عظیم الجثه:فیل
خوب تر:بهتر
خوب نیست:بد
خودنمایی کردن:تظاهر
درخت خوش قامت:سرو
راه:مسیر
رود آرام:دن
ساده لوح:زودباور
سایه:ظل
سپاس خدای را:بحمدلله

سپاس خدای را در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صدای پاره شدن:جر
صیغه عقد را خواندن:صیغه جاری کردن
فراق:جدایی
فراوان:بسیار
فلز سرخ:مس
فیلمی از مهرشادکارخانی:ریسمان باز
لاک پشت:باخه
لفظ آخر کلمه:پسوند
مایه حیات:آب
مرکز:کانون
معرکه:هنگامه
مقصود:مرام
نقره:سیم
نمایش تلویزیونی:شو
نوازنده پیانو:پیانیست
نوعی بیماری دردی:سل

نوعی بیماری دردی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر چیز گرد:کروی
کاسه:قدح
کشور آفریقایی:بنین
کفش:لخا
کوتاه قد:زمیر