جواب بازی جدولانه (2) 217  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 217 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر ایوان تورکینف:قصه های اسرار آمیز
اثر بزرگ علوی:میرزا

اثر بزرگ علوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای استان خوزستان:رامهرمز
امتحان ورودی سراسری:کنکور
بازیکن:لعاب
بالاپوش:ردا
بسیار خوشحال و سرحال:شاد و شنگول
پایتخت اروپایی:وین
پایتخت کامبوج:پنوم پن
پراکندگی:شت  
پرده ای در چشم:عنبیه
پشت:کمر
پندار:وهم
پیاز مغز:بصل النخاع
توانگری:مکنت
جدا از یکدیگر:متباین
حرف انتخاب:یا
حرف نهم یونانی:یتا
خود را در آن توان دید:آیینه
رایزن:مشاور
رشد کردن:نمو
رقاص:پاکوب
رنگ:فام
شراب:می
شهر همدان:نهاوند
شکارچی:صیاد
شیار داخل لوله تفنگ:خان
صفحه فلزی شماره خودرو:پلاک
طلا:زر
عقب:پشت
قانون چنگیزی:یاسا

قانون چنگیزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قبول نشده:رد
محافظ چشم:پلک
مسیر به صورت هفت هشت:زیگ زاک
مقابل:ازا
مورد توجه قرار دادن:عنایت کردن
ناموس پرست:غیرتی
نور اندک:کورسو
نوشیدنی دبش:چای

نوشیدنی دبش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وقت و نوبت:پسا
کشاورزی:زرع
کشور اروپایی:لتونی
یاری دهنده:مدد کار