جواب بازی جدولانه (2) 228  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 228 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر جمال زاده:خلقیات ما ایرانیان
اثر عباس معروفی:دلی بای و آهو
پهلوان:یل

پهلوان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دانه:حب
شتر عرب:ابل
مربوط با موضوع موردنظر:ذیربط
واژگون:وارون
خوراک طیور:دان
به تاخیر انداختن:طول دادن
عرب می گوید بگو:قل  
سوی و طرف:زی
تیز:بران
دور کننده:دافع
محبوب و معشوق:دلبر
ورزش راجر فدرر:تنیس
شهر سعدی و حافظ:شیراز
محکم کردن:شد
زمان زیاد:طویل المدت

زمان زیاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پدر ترک:اتا
بیزار:متنفر
فیلمی با بازی افسانه بایگان:طوطیا
موش خرما:راسو
وردنه:نورد
کیسه کش:دلاک
وعده گاه:میعاد
کچل:تاس
سخنان بیمارگونه:یان
رگ:ورید
ساختار دیواره سلولی گیاهان:سلواز
بزه:گناه
هنی:گوارا
بزرگتر:اکبر
خسارت:زیان
حلقه دو طرف زین:رکاب
بندر جنوبی:چابهار
مذکر:نر
خطاب بی ادبانه:هی
ماهی کوچک خوراکی:کیلکا

ماهی کوچک خوراکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آواز بلند:بانگ
نوعی عدسی:کاو
کاروان شادی:کارناوال
تباه و هلاک:دمار
اصلاح:رفرم
فرومایه:دون
آسودگی:رفاه
بیزاری:نفرت
خریدن:شرا
عجیب و طرفه:شگرف
کافی:بس
مادر باران:ابر
بشر:انسان
عقل:خرد
سرشت:خو
خودرو مسافربری:ون
پشت سر:ماورا
استارت قدیم:هندل