جواب بازی جدولانه (2) 229  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 229 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از وودی آلن:هر چه نتیجه دار باشد
فیلمی از میلوش فورمن:مردی روی ماه
بازی کامپیوتری:گیم

بازی کامپیوتری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوشتن:رقم زدن
پررو کردن:رو دادن
سوگند:یمین
باربر:حمال
اسب ترکی:ات
به نفع او:له
شهر سیستان و بلوچستان:زهک  
امور ضروری و پایه ای:مقدمات
شهر مازندران:کیاکلا
دارای شیب اندک:مایل
آشنا:شناس
گزیدن:نیش زدن
گرفتن:ستاندن
رقم سمت راست عدد طبیعی:یکان
محل اجتماع برای مشاوره:مجلس
بله بی ادبانه:ها
مجازات شرعی:حد
باطل شدن:لغو شدن
هوشیار:مفیق
پیشوای مذهبی زرتشتیان:مغ
کار روزمره:روتین
ترمیم پارچه:رفو
مردم عامه:رعایا

مردم عامه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نمو:رویش
ناگزیر:مجبور
باور دارنده:معتقد
زیرک و هوشمند:باهوش
در برابر، در مقابل:بجای
تازه داماد:نوشاد
کور:نابینا
از استان ها:بوشهر
مجموع آثار جوی:آب و هوا
کاتالوگ:بروشور
خوشروی:بشاش
کوشا:جاهد
بدی:شر
محبت:ود
مرحوم و شادروان:آمرزیده
پایتخت کشور سیگار برگ:هاوانا
ابر نزدیک زمین:مه
طعم بستنی:وانیل
عقب و پشت:ورا
تولید کننده:مولد
شیره درخت بلوط:مازو

شیره درخت بلوط در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
برخی اوقات:گاه
ابزار رسم زاویه قائمه:گونیا
صریح و آشکار:نص
گریه و زاری کردن:نالیدن
فیلمی با بازی لیلا اوتادی:قصه دلها