جواب بازی جدولانه (2) 230  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 230 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر گراهام گرین:عامل انسانی

اثر گراهام گرین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رئیس کاروان:قافله سالار
کیسه کش:دلاک
گربه عرب:هر
گرداگرد دهان:نس
به زور واداشتن به کاری:اجبار
شهرستان:ولایت
حرکت مسخره و بیهوده:ادا
اثر جمال زاده:سروته یه کرباس
به آن اشاره شده:مشار  
نابودی:هلاک
مخفف اگر:ار
شهر سینمایی فرانسه:کن
سحر:جادو
نهایت:انتها
خانه های شعر:ابیات
سخت دل:قسی
کاریز:قنات
حمله با بمب:بمباران
جا:بستر
از عناصر گازی:هلیوم
بهره و نصیب:سهمیه
واحد شمارش صابون:قالب

واحد شمارش صابون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
احتیاج:نیاز
نظری:تئوریک
ویزا:روادید
از شهرهای استان تهران:ری
به خود بالیدن:غرور
قورباغه:غوک
قلب:دل
دریافتن:ادراک
میوه قرآنی:زیتون
از خودروهای راه سازی:لودر
بخشندگی:کرامت
دودلی:ریب
مات و مبهوت شدن:کف کردن
بیماری:دا
شب های عرب:لیالی
میراث:ماترک
وزیر فرعون:هامان
گاهی:گه
غذای ساده:آش
اثر روسو:امیل
ویرایش:ادیت
اثر تولستوی:آناکارنینا
نمازهای مستحب:نوافل

نمازهای مستحب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شیفته:شیدا
شور:نمکین
اما:لیک
چکه:تراوش
لنگه بار:تا
تازه:نوین
خریدن:شرا
بی باک:دلیر