جواب بازی جدولانه (2) 239  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 239 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر امین فقیری:تمام باران های دنیا
لقب زنان پیامبر اسلام:ام المومنین
قرزند:ولد
گونه ای آواز مذهبی:مولودی

گونه ای آواز مذهبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هضم کردن:گواردن
پاک:منزه
حالت بیزاری از دیدن چیزی:چندش
پول ژاپن:ین
از ما بهتران:جن
به دیویدن واداشتن:دواندن  
دستگاه فتوکپی:زیراکس
راز:رمز
رعشه:لرزش
صورت و تنه مردم:هیکل
بدون فایده:بیهوده
فرود آمدن برف و باران:باریدن
رشته کوه آمریکای شمالی:راکی
موی سر:کاکل
گرداگرد دهان:نس
میوه نکو:به
کم هوش:کند ذهن
وسیله آراستن:زیور
همسر مرد:زن
جبران کننده گناه:کفاره
مکر:کید
پاک نژادی:نجابت
داخل شدن در چیزی:نفوذ

داخل شدن در چیزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
در به در:آواره
به مزد گرفتن:اجاره
هدف و آماج:نشانه
پارچه باریک و بلند:نوار
ادب آموخته:متادب
مانند بودن:مشابهت
وسیله جوش آوردن آب:سماور
وسیله راه اندازی موتور:استارت
جام شراب:پیمانه
اطلاعات:داده
از جهات اصلی:جنوب
مساوی:یر
حرف تعجب:وا
آگهی ها:تبلیغات
شمیم:بو
به داخل دهان کشیدن چیزی:مکیدن
درس خوانده:ملا
پنجره که رو به حیات باز می شود:ارسی
دستور قطعی:اکید
پست:دنی
افسوس:دریغا

افسوس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضمیر غائب:او
بسته شدن:انسداد
بدنی آسیب ناپذیر دارد:رویین تن
سست شدن:وا دادن