جواب بازی جدولانه (2) 244  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 244 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی با بازی منوچهر نوذری:غروب بت پرستان
کنایه از مزاحم:خرمگس معرکه

کنایه از مزاحم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مرده:میت
گیاهی باتلاقی:جگن
در مثل هیچ کاره است:همه کاره
ارجمند شدن:عز
از ثور فلکی:ثریا
آهستگی:کندی
بد شدن حال:به هم خوردن
پایتخت اتریش:وین  
شنبه:سبت
خرج:هزینه
شتر بارکش:لوک
اثر چربی:لک
صندوق داخل اتومبیل:داشبرد
نخستین انسان:آدم
پنبه زن:نداف
در حالدویدن:دوان
گرد و مدور:کروی
آب منجمد:یخ
ماده موجود در سیب زمینی:نشاسته
پشت گرم شدن:اتکا کردن
از گیاهان رنگرزی:وسمه
جهیدن:پرش
حالت نگاه مستقیم:بروبر
نوعی ابر و از نام های مردانه:سیروس
صحبت دوستانه:چت
خطوط موازی در نقاشی:هاشور
شیرینی لوله ای:رولت
ضایع:فاسد
ادیب:سخنور
فربهی:سمن
میله انتقال حرکت از فرمان به چرخ ها:سگدست
اثر حسینقلی مستعان:دل خسته

اثر حسینقلی مستعان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آوا شناسی:فونتیک
کلمه:اف
تیم فوتبال ایتالیایی:جنوا
دو دریا را به هم پیوند میدهد:تنگه
نوعی بیماری جلدی:دا
دوستی:ود
کارها:امور
کارگاه نقاشی:نگارستان

کارگاه نقاشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دست ساییدن:لمس
همراه و ملازم:ملتزم
بوزینه:میمون
کرم روده:آسکاریس
بدگوهر:نانجیب
ملیح:بانمک
حرف همراهی:با
پرخاش:تشر
آشفتگی:تشنج
ساز شاکی:نی
تیر انداختن:رمی
درون دهان:کب