جواب بازی جدولانه (2) 25  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 25 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آبرودار:با آبرو
از درندگان:ببر
بیزار شدن از چیزی:زده شدن

بیزار شدن از چیزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف انتخاب:یا
خواب خوش:رویا
رشد دادن:رویانیدن
رود مرزی:اروند
سالخورده:مسن
ستمگر:جبار
سنگ چاقو تیزکنی: آپ سان

سنگ چاقو تیزکنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سیر و حرکت و سلوک:ره روی
شهر استان اردبیل:پارس آباد
عود:ند
فرشته:سروش
کنایه از اتومبیل کهنه:آهن پاره