جواب بازی جدولانه (2) 256  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 256 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر فتح ا... بی نیاز:اندوه رهگذران مرده
فوتبالیست ایتالیایی:آندرها پولی
ناخوشی:درد
به تدریج:نرم نرمک

به تدریج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جهنم:هاویه
عطر بستنی:وانیل
شایسته:روا
گل ته جوی:لجن
ماهر:چیره دست
علاج:درمان  
نوعی قلم:خودنویس
پاداش:اجر
لغزیدن:سکندر
کلمه نفی:نه
انتقال بیماری به دیگری:سرایت
آرام و بدون دغدغه:ریلکس
کشور اروپایی:اتریش
رواج و توسعه:گسترش
از شهرهای استان فارس:خرامه
پرده دری:هتک
کلمه شرط:اگر
فیلمی با بازی باران کوثری:نرگس
پایه و اساس:قاعده
مقدس بودن:قداست

مقدس بودن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
موجود زشت و ترسناک:عفریت
امانتی:عاریت
چیزی را به تماشا گذاشتن:نمایش
سود برنده:ذینفع
حساب کردن:بر شمردن
خشک و شکننده:ترد
بیمار:ناخوش
عدد تنفسی:شش
متداول:مرسوم
ناسزا:دشنام
به گمان افکندن:ایهام
وسایل زندگی:سامان
به طور موقت:موقتا
زن یا مرد بودن افراد:جنسیت
از حبوبات:ماش

از حبوبات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باد کردگی:ورم
رطب:خرما
پاک و صاف:معین
نام نهاده شده:موسوم
شهر ترکمنستان:مرو
محبوب:معشوق
کلمه شگفتی:وه
قضاوت کردن:داوری
از محمدعلی جمالزاده:کهنه و نو
تیم فوتبال فرانسوی:متز
طلا:زر
واحد سطح:ار