جواب بازی جدولانه (2) 265  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 265 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

فیلمی از پوران درخشنده:پرنده کوچک خوشبختی
تخمین زدن:برآورد کردن

تخمین زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حماسی:اپیک
بسیار بخشنده:جواد
نقش هنرپیشه:رل
قبول نشده:رد
نوعی عدسی:کاو
متواضع:فروتن
پیش بردن انفرادی توپ:دریبل
فیلمی با بازی پارسا پیروزفر:زندگی جای دیگری است  
کشور آسیایی:نپال
آهن:حدید
نفوذ کامپیوتری:هک
آسیب:اک
جنگ:آورد
جذاب:گیرا
شیوه معماری قرون وسطی:گوتیک
وجود داشته:بوده
حرف نداری:بی
تقلید کننده:مقلد
تاریخ نگار:مورخ
پرونده:فایل
پیامبر:نبی
خراش و آسیب:خدشه
یکدندگی:لج
خویشی و قرابت:نسبت
سازگار دادن:وفق دادن
فشرده و له شده:مچاله

فشرده و له شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مکر و فریب:کید
درخت خرما:نخل
کشور آفریقایی:تونس
تخته نقاشی:شستی
اعلی:برین
خوب شدن از بیماری:بهبود
محل ورود:مدخل
تلخ عرب:مر
پیامبر قوم یهود:موسی
از یک پدر:تنی
کذاب آخرالزمان:دجال
حیوان باوفا:سگ
پسر زن از شوهر پیشین:ربیب
طولانی:مدید
یکی یکی:تک تک
فیلمی با بازی ایرج قادری:پشت و خنجر
یدک کشیدن:بکسل
دشواری:سختی
منفرد:تک
زنده:حی
دلیر و گستاخ:جسور
خواهر:آبجی
جعبه میز:کشو

جعبه میز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عبادتگاه مسیحیان:کلیسا
کارگاه جولاهی:هف
ساکت باش:هش
داخل شدن در چیزی:نفوذ
ماچ:بوس
برهنه:رت