جواب بازی جدولانه (2) 275  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 275 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ضربان:پالس
محل اقامت سلطان:دارالاماره
جیره و مستمری:راتب
آرایه اعداد در ریاضی:ماتریس

آرایه اعداد در ریاضی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اسرار کسی را فاش کردن:لو دادن
گریان:نالان
حالت روحی:مود
حقیقت هرچیز:ذات
تقاطع دو جاده:چهارراه
بیکاره و فقیر:لات و لوت  
پس گرفتن:استرداد
مکتوب:نوشته
جنس خشن:نر
جلدی و قشری:پوستی
شرح و توصیف:بیان
فیلمی با بازی فاطمه معتمد آریا:آسمان پر ستاره
لنگه بار:تا
راز:سر
زن یا شوهر:همسر
فرمان توقف:ایست
از شهرهای خوزستان:هندیجان
گمان:پندار
گرما:حر
مانع:سد
آمدن:رسیدن
پسر:پور
کم کردن:کاستن
ساعی:کوشا
مقابل روز:شب
ماده موجود در برنج:نشاسته

ماده موجود در برنج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
میوه ای که وقت چیدنش باشد:رسیده
جعبه و محموله:بسته
سوداگری:تجارت
خط کش مهندسی:تی
واحد سطح:آر
مجبور کردن:وادار کردن
جدید:ینگی
حرف تردید:یا
وت:پوستین
اندرز:پند
سخن بی معنی:یاوه
همه را شامل می شود:هر
تیم فوتیال فرانسوی:بوردو
ورزش جسم و روح:یوگا
از نت ها:فا
دشنام دادن:سب
متن های زیاد:متون
بها:ارزش
جلا:پرداخت
به وسیله غده ترشح می شود:هورمون
گزارش ها:تفاسیر
لاغر و نحیف:نزار
خارج ورزشی:اوت
زیر و رو کردن خاک:شخم
بخاری برقی:هیتر

بخاری برقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضمیر درونی:تو
واگذاشتن و رها کردن:ترک
نوعی بازی تخته و مهره:نرد
بخیه:کن