جواب بازی جدولانه (2) 277  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 277 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

چیره شدن:غالب آمدن
رهبر دینی بوداییان:دالایی لاما

رهبر دینی بوداییان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آشیان:لانه
صاحب:ذا
دریای عرب:یم
نمایش در چادر بزرگ:سیرک
فهرست:لیست
وسیله شخم زدن:گاو آهن
تلف شده و از بین رفته:مالیده
نمایش صامت:پانتومیم  
میان:لا
بنیاد و اساس:مبین
تصدیق خودمانی:آهان
از پادشاهان پیشدادی:جم
سرخورده:دمغ
پنددار:وهم
پایتخت تانزانیا:دودوما
اشاره به دور:آنها
شهر کردستان:مریوان
آموختن:یاد دادن
بیماری اندک:کسالت
رویش:نمو
آمادگی:اهیو
اندوهناک:غم انگیز

اندوهناک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پشیمانی:ندم
به سوی:الی
خطاب بی ادبانه:هی
نوعی کرم روده:آسکاریس
بجز:الا
زیرک:رند
سالخورده:مسن
مقابل سنت گرایی:مدرنیسم
بی انتها:لایتناهی
همراه زنجیر:غل
از خواهران برونته:ان
لیف خرما:پیشن
وسیله توقف خودرو:ترمز
خرده سنگ های ریز:شن
نشانه:آیت
سر:راس
سخت کوفته و خسته:له و لورده
بدنامی:ننگ
پراکندن:نشر
سست و بی حال:کسل
پشم شتر:وبر
مجنون:دیوانه
سمبلیک:نمادین
سطح سخت:زبر
آرایش:زیب
مقاصد:اهداف
واحد پول عربستان:ریال

واحد پول عربستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گروه ورزشی:تیم
خطا کردن:سهو
کشاورزی کردن:سهو
غربال:آردبیز
حرف ندا:آهای
بخشی از اوستا:یسنا
مروارید:در
محل ورود:در
از ماه ها:مرداد
روز نهم ذی الحجه:عرفه