جواب بازی جدولانه (2) 278  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 278 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر بیژن نجدی:خواهران این تابستان
اثر توماس مان:بودن بروکها

اثر توماس مان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر اسماعیل فصیح:درد سیاوش
پاره کهنه:ژنده
مخترع تلفن:بل
پوشاک طیور:پر
مولود:ولید
شاخه ای از فیزیک:مکانیک
بعد از هفت:هشت
اثر آلفونس دوده:ژاک  
شهر چهارمحال و بختیاری:اردل
تعهد و ضمان:عهده
خاک کوزه گری:رس
مشاور:رایزن
بی گمان:لاشک
کوتاه قد:زمیر
آرایش:زینت
آهستگی:کندی
نمایش خنده دار:کمدی
سست و بی دوام:زپرتی
جرقه:شراره
یارو:فلانی
ناسپاسی کردن:کفر

ناسپاسی کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تذکر:یادآوری
راب:ناپدری
قضاوت:داوری
پرستش:یشت
خرده سنگ های ریز:شن
نت میانی:لا
بار و ثمر:میوه
احصائیه:آمار
مربوط به ملی:ملیت
شهر پیامبر:مدینه
بیهوش شدن:غش کردن
ظرف غذای سربازان:یغلاوی
نسبت دادن خصلت های خود به دیگران:فرافکنی
حرارت:تف
شخصیت و منش:کاراکتر
لم یزرع:بایر
روز بعد از فردا:پس فردا
حرکت دادن:تکاندن
دور بازی:راند
ساز شاکی:نی
راه و روش:شیوه
خرده گرفتن:ایراد
ابتیاع:خریداری
اثر آندره ژید:آمنتاس
واحد سطح:آر
مقابل روز:شب
رنگ سبز تند:یشمی

رنگ سبز تند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اهل ادب:ادبا
ریسمان:بند
هم:نیز
حرف فاصله رسان:تا
مروارید:در
خواب نیست:بیدار
تفتیش:بازرسی