جواب بازی جدولانه (2) 287  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 287 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آنچه تاب و توان بزداید:طاقت فرسا
اثر گراهام گرین:عامل انسانی
دریاچه ای در سوئد:ملار

دریاچه ای در سوئد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یافتن جواب معما:حل
مایع حیات:اب
لگام:عنان
از پرندگان شکاری:سنقر
متذکر:یادآور
بی کفایت:نالایق
شماره ویژه یک نشریه:ویژه نامه  
عرب می گوید بگو:قل
کالا:متاع
یگانه:فرید
بدی:شر
دستور:امر
خشکی:یبس
محفظه پیستون در موتور:سیلندر
اسب بارکش:یابو
زخم بندی:بانداژ
دارای زن و فرزند:عیالوار
ابزار ترسیم زاویه:نقاله
دشت و صحرا:دمن
روح:روان
تنظیم برحسب صفات مشترک:رده بندی
تظاهر به نیکی:ریا
مرد:رجل
از استان ها:قم
نادیده گرفتن خطای ورزشی:آوانتاژ
بدگویی:هجا
خودستایی:لاف
بلندی:اوج
اثر عباس معروفی:سال بلوا

اثر عباس معروفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کمک کردن:یاری دادن
مشک:خی
کدو:اج
خزان:خریف
ساز و برگ اسب:یراق
بلندی قامت:قد
عمومی:کلی
دره:شعب
خطا:اشتباه
دعوتشده:مدعو
کارزار:نبرد
امر از راندن:ران
پوست دباغی شده:جیر
ابتدا:اول
از مراکز استان ها:رشت
واگن ها را می کشد:لکوموتیو
بختک:فدرنجک
برگه فروش:فاکتور
بخشی از اوستا:یشت
دل:قلب
خانه چوبین:تارم
پسوند پیدا کننده:یاب
سروری و فرماندهی:ریاست
پیشوند زمین:ژیو
شهر بی قانون:هرت
اسب ترکی:ات

اسب ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه مفعولی:را
رسیدگی و تحقیق:بررسی
اسب کوتوله:تاتو