جواب بازی جدولانه (2) 288  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 288 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر عبدالحسین صنعتی زاده:رستم در قرن بیست و دوم
به تمسخر گرفتن:دست انداختن
کشور آفریقایی:تانزانیا

کشور آفریقایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی حرکت:راکد
عود:ند
مخالف:ضد
آرزوها:آمال
جراحت وارد کردن:زخم زدن
دام:تله
شهر سوئیس:ژنو  
محکم شدن:تاکد
ریسمان اسارت:کمند
مقدار تجویزی دارو:دز
مساوات:برابری
ظرف قند:قنددان
آواز بلند:فریاد
گلو:نای
درون دهان:کب
لبالب:مملو
معطر:بویا
فاصله زمانی:بازه
آمد و شد کردن:تردد
به دنیا آمدن:تولد
آغاز:بدائت
شهر مازندران:بهشهر
ناگواری:وخامت
فرزند زاده:نوه
دیدن و نگاه کردن:نگریستن
خاشه:خش
برای:واسه
شاهد:گواه
آرایش سینمایی:گریم
دستور زبان:گرامر
شهر تهران:ورامین
گردشگر:توریست

گردشگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دکان شستشوی لباس:اتو شویی
حرف تردید:یا
پایداری:استقامت
از خنده می رود:ریسه
از اعیاد اسلامی:قربان
حمله با بمب:بمباران
امری که طبق قانون انجام گیرد:قانونی
از استان ها:قم
سره و بی غش:وش
ورم کردن:تورم
مثبت اندیش:خوش بین
به دویدن وا داشتن:دواندن
تازه:نوین
شراب:می
عنوان شاهزادگان قاجار:نواب
فقیر:ندار
ورزش آبی:شنا

ورزش آبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گهواره:ننو
طرف:ور
زنده:حی
کجی:انحنا
گرد سفید اعتیادآور:هروئین