جواب بازی جدولانه (2) 290  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 290 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

ثرئتمند و غنی:پرمایه
تخمین زدن:برآورد

تخمین زدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زائوترسان:ال
شاعر مثنوی معنوی:مولوی
رده:ردیف
مال برخی از مو نازک تر است:گردن
گروه ورزشی:تیم
جدید:ینگی
نقطه ضعف:چم
ملت ها:ملل  
نت میانی:لا
سمت راست:یمین
طبل بزرگ:دهل
از تقسیمات ارتشی:یگان
نو و جدید:ینگی
بیسکویت سبک و ترد:ویفر
اندوه:ملال
مرض عفونی واگیردار:سرخک
مزه دهان جمع کن:گس
تصدیق خودمانی:آهان
برقرار:دایر
چند شریک:شرکا
گرسنه خودمانی:گشنه
سنگ سیاه قابل تورق:میکا
پر ازدحام:شلوغ
فرمانده:امیر
اتمام حجت:اولتیماتوم
برنجی که هنوز پوستش کنده نشده:شالی
آب دیده:اشک
زبان عرب:لسان
سرهنگ:کلنل
مردم قوی هیکل:لنبر
اتاق درس:کلاس
گوشت بریان:کباب

گوشت بریان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مجموع پله ها:پلکان
رها:ول
بردبار:صابر
تکان خوردن از شدت سرما:لرزش
کوچکتر:اصغر
فصاد:رگزن
نشانه بیماری:تب
ورید:سیاهرگ
کاناپه:مبل
رمق آخر:نا
جوان:برنا
فنا:هلاک
خواننده و نوازنده:رامشگر
بریدگی:برش
سخن بیهوده:یاوه
برای اینکه:زیرا
از آلات موسیقی:بربط
پسران:ابنا
توضیخ دادن:شرح
امتنان:تشکر
نابینا:کور
حیاط و صحن:محوطه

حیاط و صحن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عریانی:برهنگی
ورزش رزمی چینی:ووشو
راه کوتاه شده:ره
ماه شاعرانه:مه
لفظ ابتدا یا انتهای کلمات:وند
زردک:هویج
ثبت کردن:درج