جواب بازی جدولانه (2) 296  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 296 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

سرنویس ها:عناوین
سلوغ کردن بچگانه:جنگولک بازی
هضم کردن:گواردن

هضم کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرنده زیبا:قو
هرگز نه عرب:لن
عملی در نماز:رکوع
دربار شاهان:بارگاه
گوشت دود داده خوک:ژامبون
برگزیده از هرچیز:زبده
دودمان:تیره  
صضمیر غایب:او
سفره:خوان
سازوبرگ اسب:یراق
نگهبان زندان:زندانبان
ماه میلادی:نوامبر
مکان پر خطر:ناامن
نعره و دادو فریاد:عربده

نعره و دادو فریاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرنده خوش آواز:قناری
تکه چوبی برای شکاتن کنده:گوه
هوشیار و دل آگاه:بیدار دل
فهرست:نمایه
واقعی خودمانی:راستی راستکی
ناشنوا:کر
مادر عرب:ام
یل سیستان در شاهنامه:رستم
نوعی بازی تخته و مهره:نرد
بی پروا:متهور
سخنان بی معنی می گوید:یاوه گو
آغاز شده:مبتدا
اثر یان فلمینگ:بکش و زنده بمان

اثر یان فلمینگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سنگریزه:ریگ
بی پرده:رک
بازداشتن:نهی
عضو حشرات گزنده:نیش
حرف افسوس:وای
یار برهمن:رای
سرزنش کردن:نکوهیدن
ته دوزی کتاب:ته بندی
صورت جلسه مذاکرات سیاسی:پروتکل
کمپ:اردو
عقب و پشت: پس
بحبوحه:گرماگرم
شکم بند:گن
خواهر:اخت
گندم سوده:آرد
اصطلاحی در فوتبال:تکل
از تنقلات شکستنی:تخمه
گودال:لان
پیروان مذاهب دارای کتاب:اهل کتاب
درک کردن:فهم
حرارت:تف
رونق پیدا کردن:سکه شدن
سمت راست:یمین
موی گردن اسب:یال
چیز:شی
ناپیدا:گم
بیماری:دا
زنگ:درا
کفیل:ضامن