جواب بازی جدولانه (2) 297  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 297 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نویسنده اصول فلسفه:رنه دکارت
اثر جلال آل احمد:سنگی بر گوری
فراخ:گشاد
خط کش مهندسی:تی
شرور:بد
درخشان:براق
جای کم عمق رودخانه:گدار
چشم انداز:دورنما

چشم انداز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بدنامی:رسوایی
مجموعه قوانین یک شرکت:آیین نامه  
ساکت باش:هش
مسیر حرکت سیارات:مدار
از ادات پرسش:کدام
بیماری:دا
عامل تکثیر نهانزایان:هاگ
محموله:بار
خدایی:ربوبیت
پوشاننده:ستار
رسیدگی به دادخواهی:دادرسی
شیوه و روش:راه و روش
مقررات و احکام دولتی:قانون
جای بازگشت:ماب
داستان بلند:رمان

داستان بلند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بحبوبه:گیرودار
از ادات ÷رسشی:آیا
از تنقلات ترش:تمر
دریای عرب:یم
حیران و مبهوت:هاج و واج
گله:رمه
بدنه:تنه
خانه پشت به آفتاب:نسر
غذاخوری:رستوران
نامی برای قیامت:یوم الدین
حرف نداری:بی
پسوند دارندگی"مند
تمام و کامل:تام
کالبد:جسم
پس زدن:دفع
حاکم مستبد:دیکتاتور

حاکم مستبد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پوستین:وت
داروی استعمال خارجی:پماد
نشانه و هدف:آماج
رها:ول
فلز چهره:روی
لیز و چسبنده:لزج
گدای سمج:هادوری
مال:دارایی
تعمیر لباس:رفو
گونه و نوع:جور
خو:عادت
اسب چاپار:یام
چندین دفتر:دفاتر
جور و ستم:جفا
مادر:مام
آرام بخش دل:دل آرام
ظرف آبگوشت:دیزی
شریف و بزرگ زاده:نجیب
گوشت ترکی:آت
غرغر:نق
روپوش:مانتو
برقرار شده:مقرر