جواب بازی جدولانه (2) 300   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 300 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

قصه:داستان
قصه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از هم پاشیده شدن:وارفتن

بندگی:رق

زبانی:شفاهی

کیسه درویشان:چنته

از ادات پرسش:کدام

فرزند پسر:ولد

نخ های افقی پارچه:پود

رعشه:لرزه

کرانه:حد  

فروشنده آب:سقا
فروشنده آب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یار پت:مت

زندگان:احیا

فکاهی:طنز

شانه به سر:هدهد

اندوهناک:حزین

تیره شدن:تکدر

یک ششم چیزی:دانگ

سالک:رهرو

طلا:زر

رهبر:لیدر

رب النوع:الهه

راه راست رفته:راشد

ملایمت:نرمی

بخشنده:وهاب

رنگ سبز تند:یشمی

ورزش جسم و ذهن:یوگا

بی میل بودن:کراهت داشتن

رخ جوش:آکنه

مظهر پلیدی:دیو

چند وکیل:وکلا

طغیان و قیام:شورش

ناوارد:ناشی

کم:اندک

قابله:ماما

رقص برزیلی:سامبا
رقص برزیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بله بی ادبانه:ها

برجسته و مشخص:متمایز

درخت قالی:دار

میان:لا

نوعی امرود:مل

برآمدن آفتاب:طلوع

پرحرف:لفاظ

نرم و نازک:لطیف

آهوبره:غزال

از درندگان:شغال

نیروی نظامی یک کشور:ارتش

روز دهم محرم:عاشورا

پند دادن:وعظ

الکی،خود بار آمده:دیمی

مدعی شدن:ادعا

نوعی تفنگ:سرپر

رهایی از غم:تسلا

تیر انداختن:رمی

صدای ریزش آب:شرشر

ذره بنیادین:اتم

غذای مجردی:نیمرو

یاری دهنده:پایمرد

متن ها:متون

وی:او

بدی:شر

هندی اش معروف است:تمر

ابزار نجاری:رنده

جاده:راه