جواب بازی جدولانه (2) 301   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 301 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر امیر عشیری:جاسوسه چشم آبی

سرمایه داری:کاپیتالیسم
سرمایه داری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تمیز:پاک

جدار:دیوار

درست دانستن:تایید

تیم فوتبال ایتالیایی:کالیاری

گودال:لان

از حروف فارسی:شین

از شهرهای استان مرکزی:کمیجان

فیلمی از یداله صمدی:ساوالان  

از مواد مخدر:کوکائین

تظاهر:ریا

مجنون:دیوانه

جذب کننده:رباینده

صف و رده:رج

بسیار کوتاه:نیم وجبی

خبر:نبا

حکمت ارسطو:مشا

عسل:شهد

شکن:چین

رایزنی:مشورت

فیل ماقبل تاریخ:ماموت

نابود شده:فانی

میوه نکو:به

زنده:حی

شهرستانی در خراسان جنوبی:درمیان

ملایمت:نرمی

رنگ سبز تند:یشمی

ضمیر درونی:تو

واحدی در وزن:اونس

شرح و بیان کردن:تفسیر
شرح و بیان کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از شهرهای مهم برزیل:سائوپائولو

سوا:جدا

خرما:رطب

چاقی:فربهی

سپاه:قشون

مقابل نقد:قسطی

نوعی از الیاف مصنوعی:نایلون

سرازیری:نشیب

صداقت و راستی:درستی

یقه:گریبان

گفتگوی دوستانه:گپ
 گفتگوی دوستانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از جنس چرم:چرمی

قاضی ورزشی:داور

ویران:خراب

نهایی:آخرین

پیامبران:رسل

محل دور هم جمع شدن:پاتوق

تهی دست:بینوا

از ادات پرسش:چرا

خزنده گزنده:مار

قابل رویت:مریی

خیزران:بامبو

پرنده زیبا:قو

واحد پول ایران:ریال

گهواره:ننو