جواب بازی جدولانه (2) 304   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 304 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر عبدالحسین صنعتی زاده:رستم در قرن بیست و دوم

نوعی نقش و نگار در طراحی:اسلیمی

ابدی:لایزال

وزن موسیقی:ریتم
وزن موسیقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخت انگور:مو

عدد هندسی:پی

شامل شدن:عم

به من:مرا

از مناسک حج:جمرات

بهشت:رضوان  

تظاهر:ظاهر سازی

اسب کوتوله:تاتو

بوی خوش:شمیم

مقدار تجویز دارو:دز

ایجاد بریدگی و زخم کردن:خراشیدن

به نمایش گذاشتن:عرضه
به نمایش گذاشتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از عناصر گازی:هیدروژن

رقیب:هم آور

فرشته موکل بر مهر و محبت:میترا

شراب:می

تصویر کلی چیزی:شما

بی مو:تاس

راب:ناپدری

آخرین رمق:نا

گواه:شاهد

چاقوی خوش نویس:قلم تراش

گریختن:فر

فرنگی:اروپایی

کشور اروپایی:ایسلند
کشور اروپایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف ندا:یا

بوی ماندگی:نا

زشت:قبیح

طرف چپ:یسار

پیرو دین اسلام:مسلمان

منسوب به تن:تنی

هستی و وجود:بود

مار افسانه ای:اژدها

پشتیبان:حامی

نوعی بازی با مهره:نرد

نشانه مفعولی:را

پول نقد:نقدینه

درمان با مهندسی ژنتیک:ژن درمانی

هر آنچه در آن چیزی بگذارند:ظرف

گمان بردن:ظن

اطراف:دور

رنج:درد

یک چهارم:ربع

آرایش:قرو فر

آدمیان:مردم

دارای تدبیر:مدبر

آقا:سید

تند:سریع

یک طرف از بدن یا بار:شق

خوردن مایعات:نوشیدن

رنگ:لون

میان:لا

چای فرنگی:تی

آتشدان حمام:تون

ذکر مقدمه برای بیان مطلب اصلی:مقدمه چینی