جواب بازی جدولانه (2) 305   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 305 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

در کلاس درس بجویید:تخته سیاه

گزیدن:اختیار کردن

واحد تحصیلی:ترم
واحد تحصیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حفظ کردن:صیانت

مهیا:آماده

فرو رفته بر اثر ضربه:غر

ناشنوا:کر

پروین:ثریا

اثر یان فلمینگ:دکتر نو

اثر مولیر:زنان دانشمند  

خانه ای ریز روی عکس:ترام

مخوف:وهمناک

پسر مازنی:ریکا

گوشت بریان:کباب

پایتخت فلاسفه:آتن

دیوانه:روانی

اندیشه کردن:تدبر

فیلمی با بازی امین حیایی:هتل کارتن

قبول نشده:رد

به سوی:الی

شش:ریه

آذر:آتش

دالان:دهلیز

پایتخت کوبا:هاوانا

شجاعت پیدا کردن:شیر شدن

از وسایل پرواز:بالون

نیستی:زوال

ساز چوپان:نی

شانه و کتف:کت

طرح و نقشه فاقد جزئیات:کروکی

ساز زهی غربی:ماندولین

مدارا کردن:مماشات

مامور اجرا:اردل

مجاز از خبرچین:آنتن

رود آرام:دن

جهت:سو

فیلم جنایی مسعود آب پرور:قتل آنلاین

از استان ها:قم

حاصل جمع:مجموع

درون حاشیه:متن

درون جمجمه:مغز

واحدی برای شمارش کتاب:مجلد

حسرت:افسوس

بیهوشی:اغما
بیهوشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جوی ها:انهار

بسیاری و فراوانی:افزونی

تازه:جدید

کالا:جنس

دیوار کوتاه:نرا

ضرب شمشیر:یلمان

سبب ها:علل

چرک و عفونت:ریم

درشت اندام:لندهور

اثر منیرو روانی پور:سیریا سیریا

کمیاب:نادر

مادر عرب:ام

بندگی:رق

قانون گذار:مقنن
قانون گذار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir