جواب بازی جدولانه (2) 309   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 309 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر رجبعلی اعتمادی:شاهین در دام جاسوسان
اثر رجبعلی اعتمادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خود را کنار کشیدن:جا خالی کردن
هنر اداره کردن خانواده:خانه داری
نمودار:چارت
گونه:لپ
شهر تهران:ری
نوعی بیماری عفونی:کزاز
باشکوه:فرهمند
خوراک طیور:دان
گناه:ذنب 
نوعی ساز زهی:هارپ
سرشت:طینت
چشمه جوشان:زهاب
در ضمن:ضمنا
کفیل:ضامن
بانگ کبوتر:هدیل
عدد منفی:نه
اندازه بودن:قد دادن
مخلوط کن:همزن
ودیعه:امانت
ودیعه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر گلستان:رامیان
حکومت مرکب از دولت های مستقل:فدرال
اشاره به نزدیک:این
قلیل:کم
بی رونقی:کسادی
عطر و طعم دهنده غذا:ادویه
ابزار درو:داس
ماده سمی توتون:نیکوتین
قوم حضرت موسی ع:یهود
ابتدا:نخست
خوبی:نکویی
پایتخت باهاما:ناسایو
سرمایه:تنخواه
در:مروارید
از پادشاهان پیشدادی:جم
کجی:ناراستی
داد و ستد:سودا
جمع ناموس:نوامیس
سرزنش:سرکوفت
سرزنش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمل به دنیا آوردن:زایش
عود:ند
قاطر:استر
جانی:آدم کش
نیرو و توانایی:ضری شست
سبز مایل به زرد:زیتونی
طلا:زر
ساکت باش:هش
هیبت و عظمت:نهیب
خونریز:سفاح
حشره ریز آفت درختان:شته
پارچه مشبک:تور
سره و بی غش:وش
مادر عرب:ام
ارفاق و امتیاز:آوانس
محرم بودن:محرمیت