جواب بازی جدولانه (2) 311   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 311 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

معرکه:هنگامه
برجستگی دندان مانند:دندانه
برجستگی دندان مانند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ورزش مادر:دو
از دست رفته:ضایعه
خردتر:کهتر
کرم شب تاب:آتشک
کرم شب تاب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وجود دارد:هست
بخشش:وهب
اوراق مشارکت:سهام
پوستین:وت 
کره:گوی
پسوند شباهت:سا
از ظروف:تابه
اندیشه کردن:تامل
فرزندان:عترت
لطافت:نرمی
علامت تفریق:منها
نیمه روز:ظهر
آب نیمه گرم:ولرم
وی:او
مدار مجتمع:آی سی
دربردارنده:شامل
کاستی:تلخک
تکیه کننده:متکی
طولانی:دراز
پوشاک:لباس
دارای دلیل:مدلل
خازن برقی:اکومولاتور
خازن برقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لم یزرع:بایر
آشتی:سلم
سرشت:طینت
سخنران:خطیب
همیان:بدره
پر آب:آبکی
از درندگان:شغال
یادآوری:گوشزد
حرف تنفر:اف
روز اول هفته:شنبه
زیبا و دلربا:فتان
گردهمایی:نشست
اوراق مشارکت:سهام
پیشوای مذهبی زرتشتشتی:مغ
رویارویی:مواجهه
پرستار کودک:لله
نت میانی:لا
اسب کوتوله:تاتو
سرخ کمرنگ:بور
خواننده و نوازنده:رامشی
نجات یافتن:رستن
چندین جهت:جهات
چشم چرانی:دید زدن
تن:بدن
مرد قوی هیکل و گنده:لنبر
خدایی:الهی
آهسته:یواش
بی خطر:ایمن
عقاید:آرا
بیماری:دا
نشانه قرآنی:آیت
قصد و عزم:آهنگ
فاصله زمانی:بازه
نرخ بازاری:فی
خلق کردن:آفریدن
باریک:تنگ