جواب بازی جدولانه (2) 312   لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 312 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

نویسنده آبهای بهاری:ایوان تورگنیف
نویسنده آبهای بهاری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فوتبالیست ایتالیایی:سیمونه زازا
رغبت:میل
کار روزمره:روتین
نامناسب و ناجور:ناباب
حالی کردن:فهماندن
گناه و بزه:زیف
شیار داخل لوله تفنگ:خان
کمک کننده:یاری گر
از مواد موردنیاز بدن:ویتامین 
اثرب اصغر الهی:قالیباف
غذای اصلی:نان
نجات دادن:رهاندن
خراب شدن و فرو ریختن:آوار شدن
حرف ندا:ای
مامور هدایت کشتی:سکاندار
ماتم:سوگ
شکست دادن و پراکندن:هزم
داروی بیهوشی:اتر
بخشیدن:وهب
بدی:شرارت
از شهرهای بوشهر:گناوه
پایتخت اروپایی:لندن
پول ژاپن:ین
آماس و ورم:پف
آماس و ورم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقروض:بدهکار
تیز:بران
لاغر و ضعیف:نزار
داخل:تو
جای پیدایش:منشا
شبیه:همشکل
گردش کودکانه:ددر
تمام و کامل:تام
عضو طبقه اشراف:آریستوکرات
درنگ کننده:متانی
پرونده:فایل
زور و سنگینی:فشار
فوتبالیست ایرانی:حامد لک
فرماندار:حاکم
نرده:طارمی
پا پیش خوردن:سکندری
یک دور بازی:تنیس
خودروساز ایرانی:سایپا
خودروساز ایرانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی با بازی آتش تقی پور:طایل
از ادات پرسش:کدام
به کمال رسیدن:تکامل
الم:درد
به طور کامل:کاملا
مخلوط کن:میکسر
تختگاه:سکو
آسیب:بلا
محل نگهداری پول:بانک
اثر محمود دولت آبادی:کلیدر
برگ برنده:اس
نمایش همراه با ساز و آواز:اپرا
نشانه قرانی:آیت