جواب بازی جدولانه (2) 321  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 321 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

پروانه شرکت به اسم اوست:صاحب امتیاز
اصرار:پافشاری کردن
سرور:جشن
طایفه:ایل
پایتخت لیبی:طرابلس

پایتخت لیبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رقم سمت راست عدد طبیعی:یکان
فتوگرافر:عکاس
رود اروپایی:رن
خوب نیست:بد
اثر ایوان تورگنیف:نخستین عشق  
خودپسندی:کبر
ماه خارج:اوت
اثر آندره ژید:آمنتاس
فوتبالیست اسپانیایی:تورس
پر ریش:ریشو
اسب ترکی:ات
نیم صدای زنبور:وز
اجداد:نیاکان
کپی:رونوشت
جامه:لباس
فیلم فرانسیس فورد کاپولا:تترو
هرگز نه عرب:لن
پیامک:اس
منسوب به پسر:پسرانه
عقب و پشت:پس
همیشه:دائم
عضو کارگر:دست
پسوند شباهت:سا
از مراکز استان ها:ساری
ضربان:پالس
آخر:پایان
ورزش جسم و ذهن:یوگا
حرف ندا:یا
تابان و درخشان:منیر
هنگام به دنیا آمدن:مولد
قبلی:سابق
رجم:سنگسار
محل ورزش های باستانی:زورخانه
بازداشتن:منع
معاون دادستان:دادیار

معاون دادستان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ساکت باش:هش
وسیله آرایش:ریمل
طرف:سو
آنکه تولید می کند:زایا
ویزا:روادید
نگاه مستقیم و معنی دار:بروبر
برگ کاغذ:ورق
وسیله دفاعی گاو:شاخ
بشقاب دراز و بزرگ:دیس
روز عرب:نهار
شهر مرکزی:نیمور
جایی که سایه باشد:نسار
درخت جوان:نهال
ویرایش:ادیت
به بند کشیدن:اسار
از حبوبات:ماش
پرورش دهنده حیوانات اهلی:دامدار
اثر شارلوت بونته:جی نایر
تعجب و شگفتی:دهشت
فیلمی از حمید رخشانی:راه دوم

فیلمی از حمید رخشانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ظرف سفالی بزرگ:تغار
قعر:ته
پیش:جلو
بوف:جغد
گوشت ترکی:ات
شعله آتش:آلاو
آماسیده:متورم