جواب بازی جدولانه (2) 324  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 324 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

مامور ممیزی:سانسورچی
کارگردان"مردم عادی":رابرت ردفورد
سرگشته شدن:بهت
گناهان:جرایم
تولید نسل:تناسل

تولید نسل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دلتنگ وطن شدن:غریبی کردن
پیروزی:ظفر
دریاچه ترکیه:وان
آرایش:قروفر
افسر ارشد نیروی دریایی:دریاسالار  
پنهانی:نهانی
نائل شدن:دستیابی
شهر کرمان:راور
کشور فلاسفه:یونان
دور کردن:نفی
پالیز خربزه و هندوانه:لته
عهده دار:مسئول
نوعی پلو:زرشک پلو
ابزار جنگی قدیمی:گرز
برای چه:چرا
اتفاق افتادن:پیش آمدن
دیگران:کسان
دستگیر شده:بازداستی
خفاش:شبپره
دردمندی:الم
جنگ هایپیامبر:غزو
قراضه و از کار افتاده:لکنته
تیم فوتبال ایتالیایی:آاس رم
هادی:راهنما
قمر زمین:ماه
شکست شده:مکسور

شکست شده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تیر بلند عرشه کشتی:دکل
اولاد پیامبر:سادات
فوتبالیست آرژانتینی:سوسا
بدون نظم و ترتیب:بی سامان
میوه دهنده:بارور
آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی:بحران
هوشیار:بیدار
رتبه کارمندی:آشل
دریافتن و درک کردن:احساس
رشک بردن:حسادت
شش پایان:حشرات
بارور شدن:لقاح
همین و بس:والسلام
سختی و بدبختی:شقا
رسنده:متادی
احتمال دارد:یحتمل
جنبیدن:لرزیدن
نصف چهره:نیم رخ
جنس مذکر:نر
حرف سوم یونانی:گاما

حرف سوم یونانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درخت سنوبر:گیز
معدن:کان
نرسیدن به مراد:ناکامی
دریای عرب:یم
بی مروت:نامرد
عضو خاراندن:ناخن