جواب بازی جدولانه (2) 328  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 328 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آرایشگاه:سلمانی
آشکار:بارز
آغاز:بدایت

آغاز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر محمود دولت آبادی:اتوبوس
از آرنج تا سر انگشتان: ارش
از بت های جاهلیت:هبل
از سبزی ها:سلغم
اشکال:نقوش
اقتصادی در روسیه:نپ
انجمن:کمیته  
بانگ وزغ:وغ
بدبو:گندیده
بدرقه کردن:تشییع
به جا آوردن نماز:نماز گزاردن
به حالت دو رفتن:دویدن
به طور رسمی:رسما
بیماری زردی:یرقان
پایتخ تبت:لهاسا
پایتخت زیمباوه:هراره
پیامبران:انبیا
تن و بدن:کالبد
توقف اتومبیل:پارک
جارو کردن:روبیدن
جلوی جریان چیزی را گرفتن:بند آوردن
جنون:دیوانگی
چکیدن آب:رش
خواب نیست:بیدار

خواب نیست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خواری و ذلت:ذل
دانه خوشبو:هل
در آنجا آب خنک می خورند:زندان
دراز:طولانی
دزدیده شده:ربوده
دست عرب:ید
دوستان:یاران
دیوار گلی:نرا
رایگان:زب
سپیدار:پد
شب های عرب:لیالی
شجاع:شیردل
شهر فارس:داراب
شوم:بدیمن
صحنه نمایش:سن
صفحه اینترنتی:وب
طبیعت گرایی:ناتورالیسم
ظرف آبخوری:لیوان
علاج:درمان
عود:ند
فرزند زاده:نواده
فوتبالیست ایتالیایی:پیرلو
قدرت:نیرو
قسمتی از مغز:مخ
مایوس:نومید
مال بعضی ها توی روغن است:نان
مانند بودن:مشابهت
مخالف:ناساز
مقدار بار شتر:خروار

مقدار بار شتر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مملو:پر
منسوب به عیسی ع:عیسوی
واحدی در زمان:دقیقه
کشیدگی:درازا
کمانگیر باستانی:آرش
کوفتن:زدن
یار عروس:داماد