جواب بازی جدولانه (2) 329  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 329 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آشوب:غائله
ابزار جنگی قدیم:نیزه

ابزار جنگی قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
انگور نرسیده:غوره
بخشی از خانه:اتاق
بران:تیز
برگشت به عقب:عقب گرد
بزرگتر از مگس:خرمگس
بند کردن:گیردادن
بیگانه نیست:شناس
بیماری:دا  
پایتخت اتریش:وین
پایتخت کوبا:هاوانا
پنکه:فن
پیامبر:نبی
پیشکش:کادو
ترواش مایع از مخزن:نشت
ترسنده:بیم ناک
تشویش:نگرانی
توفان:تندباد
جامه جنگی:زره
جانور شاخدار:گوزن
جدید:نو
چندین شاعر:شعرا
چیز:شی
حرف انتخاب:یا
حرکت کرم گونه:وول
خیانتکار:خائن
درونی:تویی
دستیار پزشک:رزیدنت

دستیار پزشک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رمق آخر:نا
روز جشن:عید
روزنامه:جریده
زیاد شدن:تعدد
زیستن:بقا
شازگاری:وفق
سازمان تامین خسارت:بیمه
سرانگشت:بنان
سرازیری:نشیب
سرخوشی:نشیه
شامل شدن:عم
شفیره:لارو
شهر بی قانون:هرت
صدای جوشش آب:قل
صدای کوبیدن:تق
ضامن:کفیل
ضمیر خودستا:من
عدو:دشمن
فتنه جو و دلربا:فتان
فوتبالیست هلندی:داریل یانمات
قرائت خطوط باستانی:پالیوگرافی
گریختن:فر
محل نگهداری بیماران روانی:تیمارستان
معبر کوه:تونل

معبر کوه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نازک:رق
نسج و الیاف:فیبر
نغمه:نوا
نهایت تلاش خود را کردن:زور زدن
نوعی بیماری التهابی:هپاتیت
نوعی بیماری روحی:هیستری
هم چشمی کردن:رقابت
واقف:داننده
وجود داشته:بوده
ورزشی با توپ و راکت:تنیس
کشتزار نیشکر:نیستان
کیسه صابون:لیف
یدک:رزرو