جواب بازی جدولانه (2) 334  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 334 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آجر اسباب بازی:لگو

آجر اسباب بازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عبدالحسین صنعتی زاده:رستم در قرن بیست و دوم
اثر فهیمه رحیمی:آریانا
از استان ها:قزوین
از سازهای ضربی:دف
اسباب خانه:مان
اشاره به دور:آن
اعتقاد:باور
الهه قدرت یونان باستان:هرکول
بازتاب:رفلکس  
بازی نفس گیر:زو
باقی جان:نا
بانگ وزغ:وغ
بریدن از بیخ:حذ
بزرگوار و گرامی:فخیم
به صورت شفاهی:زبانا
پارچه پاک کردن صورت:رومال
پاسخ دندان شکن:تودهنی
پاک از گناه :بری
پایتخت بلژیک:بروکسل
پایمال شده:لگدکوب
پرحرفی:ور
تند و سریع:زود
توانایی:یارا
تکه پارچه:لت
تیرگی چشم:تم
تیم فوتبال فرانسوی:لوریان
جنس خشن:نر
چین و شکن:یرا
خم بزرگ:دن
خون گرفتن از بدن:حجامت

خون گرفتن از بدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دست مایدن:مس
دستور:رمان
زاهد:رهبان
زنان:نسا
زیارت کننده:زائر
ساز شاکی:نی
سخن همراه با طعنه:گوشه دار
سره:ناب
سفیدپوست:رومی
سود پول می خورد:رباخوار
شخص:کس
شماره:نمره
شمیم:بو
صاحب بزرگواری:ذوالجلال
ظرف آبخوری:لیوان
فلزی نقره ای رنگ:نیکل
گوشت ترکی:آت
گیشه:باجه
مالدار:دارا
ماه خارج:اوت
مردد:دودل
مطلب کنایه دار:بودار
مفصل در:لولا
مقابل:رویاروی
منسوب به طایفه لر:لری
میان:لا
ناموس پرست:غیرتی
نگهبان:دربان
نمای ساختمان:روکار

نمای ساختمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی عدسی:کاو
نویسنده"جنگ و صلح":لئو تولستوی
همدستان:شرکا
همسران:زوجات
واگذاشتن:ترک کردن
کانون ها:مراکز