جواب بازی جدولانه (2) 349  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 349 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آفرینش زیبایی:هنر
آمادگی:تهیو

آمادگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر پرویز قاضی سعید:تابوت سرخ
اثر خواجه عبدالله انصاری:رساله دل و جان
اثر روسو:نامه های اخلاقی
از بیماری های پوستی:گر
اندازه:سایز
ایمن کردن:تامین
با همراهی هم:توامان
باخبر کردن:آگاهاندن  
بندپای گزنده:رتیل
بنده زر خرید:قن
به دادخواهی رسیدی می کند:دادرس
بکسل کننده کشتی ها:یدک کش
پرده دری:هتاکی
پرنده سعادت:هما
پسوند آلودگی:ین
پیش قراول:یساول
تاخت اسب:تگ
تصدیق ایتالیایی:سی
تنیسور چینی:لینا
توانایی:یارا
تیم فوتبال انگلیسی:وست برومویچ
جامه و لباس:کسا
جستن گلوله:هک
جمعی و همگانی:اجتماعی
جوک:لطیفه
چوب خوشبو:ند
حرف ندا:ای
حساس و نازک دل:زودرنج
خراش:خدشه
دارای جاه  و مقام شدن:تمکن
دانه سفت داخل میوه ها:هسته
در آن زمان:آنگاه
دوستان:یاران
دیوار بلند و محکم:ترا
راز و نیاز کردن با خدا:مناجات
رسم کردن:کشیدن

رسم کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سالک:رهرو
سروده های زردشت:گات
سگ کودکانه:هاپو
شتر ران:حادی
شهر بولیوی:لاپاز
صاحب جمال:حسین
صف:رده
طریق:جاده
عدد ماه:سی
علاج و چاره:درمان
فرانسه قدیم:گل
فرستادن:گسیل کردن
فلس ماهی:کچ
قوم و خویش:کس و کار
گهواره:مهد
گواه:شاهد
گیج و حیران:واج
لحظه:دم
ماده آرایشی مژه ها:ریمل

ماده آرایشی مژه ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محل انجام کار اداری:دفتر
مقابل روحانی:جسمانی
موجود نامرئی:جن
نا استوار:لق
ناخوشایند:مطبوع
نوعی ماهی بی فلس:قباد
وجود داشتن:بودن
کتف و شانه:خا