جواب بازی جدولانه (2) 36  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 36 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر دهخدا:امثال و حکم

اثر دهخدا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دلسوز:غمخوار
سزاوار:روا
فامیل:خویشاوند
ناخوش تر:انکر
هوای وطن داشتن:غریبی کردن

هوای وطن داشتن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چندین ثانیه:ثوانی
یار برهمن:رای
درون دهان:کب
تخت روان:کجاوه
عضو سپاه:لشکری
دریای متلاطم:مواج

دریای متلاطم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
به سمت پایین:فرو
حفر کنندگان:حوافر
بر یک منوال:یکنورد
چرم دباغی شده:مدهون