جواب بازی جدولانه (2) 368  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 368 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر صادق چوبک:مسیو الیاس
ادامه:دنباله
از آفات مو:موخوره

از آفات مو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از بت های جاهلیت:عزی
از درختان جنگلی:راش
از روی قصد:عمدا
از فرشتگان مغضوب:هاروت
از مواد افیونی:هرویین
انبار کشتی:خن
اندام ها:جوارح  
بخار دهان:ها
بستن و دوختن:رتق
پادشاهی:کیی
پایتخت جمهوری کنگو:برازاویل
پایتخت نیجریه:ابوجا
پدر مرده:یتیم
پرده داری کردن:سدانت

پرده داری کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرنده ای از راسته گنجشکان:توکا
پیوندها:روابط
تبسم:شکرخند
تصنیف:ترانه
جار و جنجال:هیاهو
جامد ژلاتین مانند:ژل
چکیدن آب:رش
چین و شکن:یرا
حرف تصدیق:آری
حرف مجهول:ایکس
حکومت کردن:فرمان راندن
خارجی:بیرونی
خدای درویش:هو
خفته:خواب
خوراکی صبحانه:مربا
خودبینی و غرور:مباهات
در حاشیه شهر سکونت دارد:حاشیه نشین
در هسته سلول جای دارد:کروموزوم
درنگ کننده:متاخر
رشته:زنجیره
رقیق و کمرنگ:آبزیپو
شاخه تازه درخت:جوانه
شادباش گفتن:تهنیت
شتر تیزرو:جمازه
شماره استاندارد بین المللی کتاب:شابک
شور و غوغا:هایوهوی
شیره درخت بلوط:مازو

شیره درخت بلوط در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صریح:رک
ضرورت داشتن:بایستن
طعنه زدن:طنز
عمل:کنش
عهده دار:سرپرست
غزال:جیران
غلاف شمشیر:نیام
قلعه کوچک:ارگ
گریز:هرب
لایق:سزاوار
لباس بلند مردانه قدیم:قبا
مالدار:بای
مجاز از گور:نهان خانه
محل مداوا:درمانگاه
مژده رسان:بشیر
نمناک:تر
نوزاد کودکانه:نینی
وسیله احتیاطی:یدک
وسیله نگهداری اسناد اداری:زونکن
وی:او
کلمه افسوس:اه
کوزه بزرگ:هب
یک چهارم:ربع