جواب بازی جدولانه (2) 373  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 373 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

آغشته کردن:سرشتن
از آهنگ های موسیقی ایرانی:شهناز
از خوراک چهارپایان:یونجه
از میوه های گرمسیری:موز

از میوه های گرمسیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بدان سوی:اندون
برانگیختن:تهییج
بزرگان:اولیا
بنده زرخرید:قن
بیان و تعبیر:عبارت
پادزهر:تریاق  
پاسخ دادن:اجابت
پشت سر:ماورا
پیراپزشک:بهیار
تذکر:یادآوری
تراکتور کوچک:تیلر
ثروتمند معروف:قارون
جار و جنجال:هیاهو
جد:نیا
جشن باستانی:نوروز
جنبش:نوسان
جوجه تیغی:راورا
حرف تصدیق:آری
خوراک چارپایان:علف
خوراک طیور:دان
دارای رابطه با موضوع:ذی ربط
دست عرب:ید
دیشبی:دوشین
رمز:راز
رنگ طبیعت:سبز
زیبا و فریبنده:فریبا
ساکن شدن:قرار گرفتن
سر هر چیزی:نوک
سردار ملی مشروطه:ستارخان
سنگ سبز گرانبها:یشم
سوا:جدا
سود برنده:ذینفع
شایسته:با کفایت
شبکه دالان های پیچ در پیچ:ماز
شعله آتش:آلاو

شعله آتش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صافی:فیلتر
صومعه:دیر
طی کردن:نوردیدن
فصیح:غرا
فیلمی از الیا کازان:قرارداد شرافتمندانه
فیلمی با بازی سعید راد:مردی در طوفان
قانون چنگیزی:یاسا
گربه عرب:هر
گردن عرب:عنق
گرفتن:اتخاذ
گواه ها:شواهد
مادر:والده
متواضع:فروتن
محل تمرین ورزشکاران:اردو

محل تمرین ورزشکاران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مراسمی به یاد کسی:یادبود
مشغول آموختن کار است:کارآموز
نحس:نامیمون
نزد عرب:عند
نوعی کاغذ بسته بندی:زرورق
هر طبقه دیوار گلی:دای
واحد سطح:آر
وام:دین
کاریز:قنات
کتاب لغت:قاموس