جواب بازی جدولانه (2) 38  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 38 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر امیر عشیری:ردپای یک زن

اثر امیر عشیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دفاع نظامی:پدافند
کمپ:اردو
آسودگی:رفاه
ساز مولانا:نی
دادگستری قدیم:عدالت خانه
پایتخت کیپ ورد:پرایا
شراب:باده
ضمیر بیگانه:یو
عدد ماه:سی

عدد ماه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سیاره زحل:کیوان
نیم تنه مردانه:کت
گوشت را بدان کشتند:سیخ
سرمای درهم:سمرا
زمین آماده کشت:ایش

زمین آماده کشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نخ بافتنی:کاموا
از ماه های سریانی:حزیران
آماج:نشانه