جواب بازی جدولانه (2) 411  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 411 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آب بینی:فین
آبرو و قدر:اعتبار
اثر احمد محمود:مول

اثر احمد محمود در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر بزرگ علوی:میرزا
اثر پرویز قاضی سعید:یک شاخه گل سرخ برای غمم
اثر جلال آل احمد:نفرینزمین
اثر عباس معروفی:عطریاس
اثر عبدالحسین زرین‌کوب:سرنی
از عناصر شبه فلز:آرسنیک
از مزه‌ها:ترش
اعتبار:اب
انتخاب شده:گزیده
اندک:کم
بدنامی:رسوایی
بردن به سوی کسی:آوردن
به پهنا گردیدن:غلتیدن
به دنیا آوردن:زا
به طور پنهانی:دزدیده
بیماری:دا
بیماری سگی:هاری
پایتخت تبت:لهاسا
پایتخت کامرون:یایونده

پایتخت کامرون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرونده:فایل
پیرامون:حوالی
تازه:نو
جمع قافیه:قوافی
جوی:نهر
جوی‌ها:انهار
چراگاه ایلات و عشایر:یورت
چندین معبد:معابد
خوابیدن:آرمیدن
دارای زور و قدرت:نیرومند
درآمد:عایدی
دستاویز:آتو
دوندگی:خت
راست و مستقیم:حنیف
روغن و چربی:په
ساییده شده:سوده
ستوده‌تر:احمد
شلوار جین:لی
شهر مازندران:بابلسر
طرف:ور
فیلمی با بازی ابوالفضل‌پورعرب:مرضیه
فیلمی با بازی بهرام رادان:یکی ازما دونفر

فیلمی با بازی بهرام رادان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گرو:رهن
گریه سوزناک:زاری
گمان و دودلی:شک
لایه سوراخ زمین:ازن
مؤمن:با ایمان
مجاز از فارغ و آسوده:سبک بار
مجاز از کار سخت و گران:کمرشکن
محل زنان حرم:حرمسرا
مشورت:شورا
مشک:خی
مقام و درجه:منزلت
ملک‌الموت:عزراییل
مهارت زیاد در کاری:ید طولی
موافق و سازگار:مناسب
موسیقی نظامی:مارش
میل:رغبت
نامه فراخوانی به دادگاه:احضاریه
نخست، اول:یک
نزدیکی:قرابت
نهاد تعیین میزان مجازات:تعزیرات
نوشتن:تحریر
نوعی گلدوزی روی طرح آماده:گوبلن
نیرومندی:توانایی
وسیله پرواز بدون موتور:گلایدر
کشور اروپایی:لتونی
یگانه:احد