جواب بازی جدولانه (2) 46  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 46 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر محمد ایوبی:زیر چتر شیطان

اثر محمد ایوبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بیعانه:پیشبها
همسر زن:شو
در طول شب:شبانه
بلاشک:هر آیینه
زد و بند:گاوبندی کردن
کثرت آمد و شد:روارو
بند دست یا پا:مچ

بند دست یا پا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سره:ناب
شفاعت کننده:ورفان  
خوار کردن:توهین
زیان:ضرر
عود:ند
مقابل کتبی:شفاهی

مقابل کتبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بازگشت:ایاب
ذکر ودعا:ورد
از آلات موسیقی:طنبور
بوی رطوبت:نا
گندم سوده:آرد
بهانه جویی کردن و غرغر:نق زدن