جواب بازی جدولانه (2) 47  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 47 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

تیمارستان و اثر جمال زاده:دارالمجانین

تیمارستان و اثر جمال زاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اداره مدعی عمومی:دادسرا
بیماری:دا
بسته شده:مسدود
هم مسافر و هم راهزن:راه گیر
اثر مهشید امیرشاهی:ساربی بی خانم
ردیاب:رادار
مکان:جا
بخشش:وهب
مسخرگی:لودگی  
تیرانداختن:رمی
تیر پیکاندار:یب
جزیره:آبخست
ذرت و بلال:جواری
شکل و هیئت:قالب
اندازه گرمی با سردی یک جسم:دما

اندازه گرمی با سردی یک جسم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صاحب کشتی:ناخدا
حرف نداری:بی
فربهی و چاقی:سمن

فربهی و چاقی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همان ناتمام است: ناتام