جواب بازی جدولانه (2) 488  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 488 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتشگیره:خف
آلت فلزی دوشاخه:انبر
آماده شدن خمیر:ورآمدن
آهوی ختن:اف
اثر ناصر خسرو:زاد المسافرین
اجازه حضور نزد پادشاه:بار
از اجداد رستم:گرشاسب
از پرندگان:کبک
از پرندگان خوش‌آواز:سار
از درندگان:گرگ

از درندگان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از درندگان:یوز
از رودهای مرزی:ارس
از سازهای ضربی:تنبک
از شهرستان‌های خراسان شمالی:گرمه جاجرم
از منابع طبیعی:گاز
انبار غله:راش
بچه خوشگل مو طلایی:کاکل زری
بخار دهان:ها
بدنامی:ننگ
بلند کردن:برداشتن
بی‌حرکت:راکد
بیماری:دا
بینایی، نظر:دید
پاره آتش:شرر
پاک از گناه:بری
پایتخت سیرالئون:فریتاون
پراکنده خاطر:گیج
پسوند تصغیر:چه
پشم شتر:وبر
پیامبر صبور:ایوب
پیچ‌خورده:تابدار
تنیسور اسپانیایی:داوید فرر
توانگر:دولتمند
توشه:زاد
تیم فوتبال آلمانی:وردربرمن
چهره:رخ
حرف خوردنی:نون
حمله هوایی:بمباران
حیوان گران پوست:خز
خاطر:یاد
خوشحالی و شادی:دنه
دایه:ظیر
دستگاه دریافت امواج:گیرنده
رایگان:مفت

از درختان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رخشنده:براق
رنگ:لون
رودی در شبه قاره هند:گنگ
روزه گرفتن:صیام
روی بیرونی هر چیزی:ظاهر
روییدن گیاه:نبت
زندان:ندام تگاه
سبب دلسوزی می‌شود:رقت انگیز
سرما:زم
سورده‌های زردشت:گات
شهر مرکزی:نراق
شهری در آمریکا:دیترویت
صومعه:دیر
ظرف آب:گره
ظرف گل:گلدان
فرش مالیدنی:نمد
فوتبالیست آرژانتینی:خاویرماسچرانو
قرض و دین:وام
قوم و خویش:کس وکار
گروه:دسته
گریه با سوز و گداز:زار
گنجه لباس:کمد
لخت و برهنه:رت
مؤسسه تأمین خسارت:بیمه
مادر ترک:آنا
مادر عرب:ام
متعهد شدن:ملتزم شدن
محل ورود:در
محلولی‌که‌به‌بیمار اسهالی‌می‌دهند:اوآراس
مدن:شهر
ملون:رنگارنگ
من و شما:ما
منسوب به مرد:مردانه
نطفه:تخم
نوعی برنج مرغوب:صدری
نوعی بیماری عصبی:آماس
نوعی پارچه کتانی:برد
نوعی عایق رطوبت:ایزوگام
نیز:هم

نیز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هر یک از آلات موسیقی:ساز
هندی‌اش معروف است:تمر
وسیله سوراخ کردن:مته
کار بزرگ و خطیر:مهم
کاغذ روزنامه:وب
کشور آفریقایی:بوروندی