جواب بازی جدولانه (2) 489  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 489 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آش:با
آغاز شب:شام
آنکه قابلیت و استعداد ندارد:نا اهل
اثر فئودور داستایفسکی:ماری دهقان
از حروف الفبا:میم
از هنرهای دستی:خاتم کاری
افسرده و اندوهگین:تنگ دل
انجیر قرآنی:تین

انجیر قرآنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باران اندک:رش
بازیگر «طلا و مس»:نگارجواهریان
باعث قطع تب می‌شود:تب بر
بانگ و آواز:صوت
بدون نیاز به ارتباط کابلی:بیسیم
برگه شراکت:سهام
برهان:حجت
بغل:بر
بلندی:اوج
پابرجا:ثابت
پسین:ما بعد
پلید:خبیث
پوشش:ساتر
ترساننده:هایل
ترمز کشتی:لنگر
تصدیق آلمانی:یا
تماس:کنتاکت
تیم فوتبال انگلیسی:اورتون
تیکه بر پشتی:لم
چارق:پاتابه
چسبنده:دج
چست و چابک:فرز
چشمه جوشان:زهاب
حرف دهن کجی:یی
حرف نهم یونانی:یتا
حرکت فتحه:زبر
حکیم:فیلسوف
خسرو و پادشاه:کسری
خو:عادت
خوابیده:نایم
دارای جاه و مقام شدن:تمکن
درخت پر شاخ و برگ:نارون
درنگ کردن:مکث
دشنام دادن:سب
دگرگون شدن:تبدل
راه کوتاه:ره
رفتار و کردار:عمل
روزهای مذهبی مهم:ایام الله
زنده بودن:حیات
زننده:ضارب
سازگاری:وفق
ستون و پایه:عمود
سنجیدن:قیاس
شتر تیزرو:جمازه
شهر استان فارس:لامرد
شهر تهران:ری
شکست لشکر:هزیمت
شیر درنده:اسد

شیر درنده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شیشه و قرابه:کپ
صفت‌ها:اوصاف
صلاه:نماز
طبقه کارگر:پرول تاریا
عدد:شماره
عید باستانی:نوروز
فرومایه:دون
قطعه زمین:بلوک
قوم کم‌حرف:لر
گاهنامه:تقویم
گوارا:هنی
ماده‌ای که به چیزی بمالند:اندود
ماده‌سیاه حاصل از سوختن:دوده
مجرای خون:رگ
مدرسه خردسالان:کودکستان
مرمر:رخام
مسئول اجرایی کشور:رییس جمهور
میل کردن به:روی آوردن
نشانه بیماری:تب
نوعی از موسیقی:جاز
نوعی روغن:گریس
نوعی ساز بادی:سازدهنی
نیرومندی:توانایی
واقعه:رویداد
ورزش جسم و ذهن:یوگا
کشور اروپایی:اتریش
کشوری در آمریکای‌شمالی:هاییتی
کنایه از دچار دلهره شدید شدن:بال بال زدن
کهنه و پوسیده:رث
کوشش:جدیت
یار داماد:عروس

یار داماد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir