جواب بازی جدولانه (2) 51  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 51 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

داروی ضد باکتری:آموکسی سیلین

داروی ضد باکتری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اندوهناک:غم انگیز
فیلمی با بازی افسانه بایگان:آلما
سمیع:شنوا
ناپدید:گم
پیمودن:طی
پیاله بلور:زجاجه
اندازه سیستم صدای صوتی:ولوم
به احتمال قوی:حکما
پسوند شباهت:سا  
ماه سرد:دی
پذیرفتن:تن در دادن
لنگه بار:تا
سنگین:گران
دفینه:گنج
فقیر و تهیدست:ندار

فقیر و تهیدست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تارمی:نرده
کال نیست:رسیده
فرمانده لشکر:سردار
تر کردن:خیساندن
پول ترکیه:لیر
حشره پارچه خور:بید

حشره پارچه خور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر همدان:نهاوند
گردش کودکانه:ددر
عدد ورزشی:دو
وی:او
چوب یا فلز استوانه ای شکل:نورد