جواب بازی جدولانه (2) 559  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 559 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آگاهانیدن:اعلام
اثر بالزاک:پسرعموپونس
اثر ژان پل سارتر:مگس ها
اثر ماکسیم گورگی:یک اعتراف
اثر هنری می‌آفریند:هنرمند
اسباب خانه:مان
امور بایسته:واجبات
اندام پرواز:بال
اندوهگین شدن:تالم
باران ریز:طل

باران ریز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باقی جان:نا
بانگ و فریاد:خروش
برگ برنده:آس
به دنیا آوردن:زا
بوکسور:مشتزن
پایان:نهایت
پایتخت ارمنستان:ایروان
پدر شعر پارسی:رودکی
پدر و مادر:والدین
پرچم:بیرق
پروردگارا:یارب
پیامبری:نبوت
پیری:سالخوردگی
تازه زایمان کرده:زایو
تحریر شده:نوشته
ترس و بیم:باک
تندر:رعد
توان:تاب
جامه:پوشاک
جای سردسیر:ییلاق
جهنم:دوزخ
چرخنده:گردان
چندین شهید:شهدا
چین و شکن:یرا
خشنودی:رضایت
خفتن:خوابیدن
خواب عرب:نوم
خودروی مسافربری:اتوبوس
داخل:تو
در ترکیب با فلزات‌نمک‌می‌سازند:هالوژن
در حال رقص و نشاط:دست افشان
درمانده و آواره:زابرا
درنوردیدن:طی کردن
دستینه:امضا
دوستی و محبت:ود

دوستی و محبت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رئیس جیمز باند:ام
رطوبت:نم
روشنی و درخشش:تابش
زمین دور از آب:لیا
زیر:پایین
سخاوت و بخشندگی:جوانمردی
سرنگون:واژگون
سمبولیک:نمادین
شمای محترامه:جنابعالی
شهر مرکزی:جاورسیان
شکل و صورت:هییت
شکوه و جلال:فر
صبح:بامداد
صحنه نمایش:سن
طی کننده:نورد
غمزه و عشوه:تیبا
غیر:جز
فریب:مکر

فریب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فوتبالیست فرانسوی:اورا
فیلمی با بازی باران کوثری:خنگ آباد
قندپهلو:دیشلمه
گرفتن و فشار دادن‌گوشت‌بدن:نیشگون
گلو:نای
محل اقامت مسافران:مسافرخانه
مرغ می‌رود:جا
موی پیشانی:توک
مکان:جا
میوه نورس:نوبر
نطفه:اسپرماتوزویید
نظری:تیوریک
نوعی مشروب الکلی:ویسکی
هستی:وجود
همراه فراوان:فت
وسیله آویزان کردن لباس:چوب لباسی
وسیله روفتن:جارو
وقت و زمان:گه
ولگرد:بیکاره
کاسب:بازاری
کافی:بس
کلمه تصدیق:آری
یک دهم ها:اعشار