جواب بازی جدولانه (2) 58  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 58 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر زویا پیرزاد:طعم گس خرمالو
میعاد:وعده گاه

میعاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مروارید:دردانه
حرف درد:آه
گفتگوی دوستانه:گپ
لم یزرع:بایر
ترس:هراس
تلخ عرب:مر
مسن:پیر
کنایه از کار زیاد و بی نتیجه:سگدو  

کنایه از کار زیاد و بی نتیجه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خراب:ویران
نشانه مفعولی:را
پایتخت ویتنام:هانوی
شبح:سایه
خطیب:سخنران
فیلمی با بازی پژمان بازغی:ندارها
نجات داده شده:رهانده
نترسک:هراسه
کشنده بی صدا:سم
پارچه باریک بلند:نوار

پارچه باریک بلند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیستی:فنا
حرف نفرت و کراهت:اف
مرتفع:بلند
چین و شکن:یرا
رود آرام:دن
معاون هیتلر:هس
و آن زمان:و آنگاه