جواب بازی جدولانه (2) 588  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 588 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آبگیر:ژی
آفتاب:هور
اثر دافنه دوموریه:ربه کا

اثر دافنه دوموریه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سنایی:حدیقه الحقیقه
اثر علی شریعتی:ویژگی های قرون جدید
از اجزای دستگاه گوارش:مری
از چهار عمل اصلی ریاضی:ضرب
از سوره‌ها:قارعه
از عناصر:فسفر
افزونی:مزید
افسوس:حیف
بادبان کشتی:شراع
باز نیست:بسته
بازسازی:ترمیم
بذر گیاه:دان
برای‌خدا شریک قائل می‌شود:مشرک
برگه تأیید دریافت:رسید
برنا:جوان
بزرگ و عظیم:سترگ
بستر:جا
بنیان‌گذاری:پی ریزی
به احوالپرسی کسی رفتن:سرزدن
به جا آوردن عهد:وفا
بهره:قسمت
بیشبهه:یقین
پاک از گناه:بری
پایتخت توگو:لومه
پرنیان:ابریشم
پنج ترکی:بش
تصدیق آلمانی:یا
تهمت زدن:اتهام
تکیه کننده:متکی
جادو:سحر
جاودانه:ازلی
جنس پاکت ضد آب:نایلون
چراغ:سراج
حاکم:والی
حتمی:محتوم
حیله و نیرنگ:فن
داری سبیل پرپشت:سبیلو
در مثل نادیده گرفته شده:زیرسبیلی
درخت لرزان:بید
درختی با پوست سفید:تبریزی
درشت گویی کردن:توپیدن
دریافت سخن از حرکات لب:لبخوانی
دزدیده نگاه کردن:سرک کشیدن
دشمن سرسخت:لد
دورویی:نفاق
دوستان:یاران
دیوار بلند و محکم:ترا
ذره باردار:یون
راه شاعر:ره

راه شاعر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رفتن به مکان مقدس:زیارت
روز قیامت:محشر
روزی دهنده:رزاق
سواره:راکب
سوگند:قسم
شادمان:مسرور
شالوده:بنیاد
شرح دادن:توضیح
شهر آذربایجان شرقی:هشترود
شهر آذربایجان شرقی:ورزقان
شهر فارس:نیریز
شهر مرکزی:نراق
شهر کرمانشاه:روانسر
شکوه:فر
صفت روباه:مکار
صمغ الکتریکی:کهربا
طریقه راهبان:رهبانیت
عدد ورزشی:دو
فراوان:زیاد
فوتبالیست اسپانیایی:نگردو
فیلمی با بازی جمشیدهاشم‌پور:ازدوردست
گشوده:باز
گور:مدفن
محکم کردن:شد
موی مجعد:فرفری
ناپدید:گم
ناظر تقسیم آب:میرآب
نام ترکی:آد
نامتوازن کار کردن موتور:ریپ زدن
نجات دهنده:منجی

نجات دهنده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه:آیت
نشانه مفعولی:را
نگاه خیره:زل
نگهبان مرز:مرزبان
نوع تفکر:ذهنیت
نوعی نمایشنامه:درام
نیک نگریستن:تامل
هراس:ترس
همه را شامل می‌شود:هر
هیزم:هیمه
وحشی:دد
وسیله اطلاع رسانی:رسانه
وسیله کبابی:سیخ
کندن:حفر
کوبیدن:دق
کوبیدن در:تق
یگانه:مفرد
یک شکل و یک نواخت:یک دست