جواب بازی جدولانه (2) 59  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 59 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر غلامحسین ساعدی:عزاداران بیل
بدست آوردن حداقل امتیاز:بز آوردن
کشور آفریقایی:اتیوپی

کشور آفریقایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از غلات:جو
اثر پا:رد
سخت و تند:شدید
نشان و جلوه:نمود
اسب ترکی:ات
زمان طولانی:مدید
کشت به امید باران:دیم  
چندین دفتر:دفاتر
باوفا تر:اوفی
بر اساس:بر پایه
سردسیر:ییلاق
کشوری در آمریکایی شمالی:هاییتی
به هم پیوستن:ائتلاف

به هم پیوستن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راه و روش:فن
پرچم:رایت
کشتی:لنج
مخترع تلفن:بل
تنیسور زن چینی:لینا

تنیسور زن چینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از مشتقات نفت:قیر
شالوده:اس
خرف فاصله:تا
بخش حمل و نقل تجهیزات نظامی:لجستیک
ترک بند:فتراک