جواب بازی جدولانه (2) 603  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 603 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی


آتش و قفل و ترازو دارند:زبانه
آداب و رسوم خاص مراسم رسمی:تشریفات
آسمانی:سماوی
آسیاب آشپزخانه:هاون
آویخته شده:معلق
اثر آگاتا کریستی:نمسیس
اثر آلفونس دوده:همسران هنرمند
اثر پا:رد
اثر جرج اورول:هوای تازه

اثر جرج اورول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اذکار و اوراد:تسبیحات
از آبزیان:ماهی
از ادات تشبیه:سا
از حواس پنجگانه:شنوایی
از مراکز استان‌ها:بیرجند
استخوان بالای سینه:ترقوه
الهه:رب النوع
ای افسوس:دریغا
برشمردن‌درستی‌ها و نادرستی‌ها:انتقاد
بسیار رنج دهنده:جانکاه
به خود نازیدن:تفاخر
بیان کردن:عبارت
پاک و مقدس:منزه
پایتخت اتریش:وین
پایتخت کیپ ورد:پرایا

پایتخت کیپ ورد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پس‌روان:توابع
پهلوان:گو
پوستین:وت
ترس و هول:هیبت
تصدیق انگلیسی:یس
تعظیم کردن:کرنش
جامه گشاد و بلند قدیمی:عبا
جان خودمانی:جون
جربی:روغن
جمع ذره:ذرات
چستی:چابکی
حرارت و گرمی:تف
حرف ندا:یا
حرکت:جنبش
خداوند:رب
خسران دیده:زیانکار
خطاب بی‌ادبانه:هی
خویشی:نسبت
درآمدها:عواید
دشمن درخت:تبر
دوستان:یاران
راه کوتاه:ره
رشته کوه آمریکای‌شمالی:راکی
روشنایی اندک:سو
زشت و بد:انر
زمینی نیست:هوایی
سال ترکی:ییل
سقف فروریخته:آوار
سوی و طرف:زی
سیمرغ:عنقا
شهری در ایتالیا:پارما
شکست لشکر:هزیمت
طناب:رسن
عدد ماه:سی
عرض حال:عریضه
علم اداره کردن:مدیریت
عنصر گازی شکل:هلیوم
عنوان‌شاهزادگان قاجار:نواب
غده زیر گلو:تیرویید
غذای ظهر:ناهار
فرود آمدن:تنازل
قلیل:کم
گودال:لان
لطیفه:جوک
مادراندر:رابه
محل ورزش باستانی:زورخانه
مخترع تلفن:بل
مردمان بی سر و پا:اوباش
معاون استاد دانشگاه:دانشیار
من و شما:ما
منطقه:ناحیه
ناتوان و بی‌مصرف:بی عرضه
نام ترکی:اد

نام ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ننر:لوس
نه مایع و نه جامد:نیم بند
نوعی بیماری جلدی:اگزما
نیرنگ:نارو
هادی:رهنمون
هر یک از افراد لشکر:سرباز
همسر:زوج
هنر انگلیسی:ارت
واحد پول چین:یوان
واحدی در سطح:آر
واژگون:چپه
واژه:لمه
والیبال با پا:سپک تاکرا
وسط:میانه
وکالت:نمایندگی
کشور آمریکای شمالی:جمهوری دومینیکن
کشور اروپایی:ایرلند
یگانه:تنها
یک طرفه کننده جریان الکتریکی:دیود
یک عدد:یکی