جواب بازی جدولانه (2) 62  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جواب بازی جدولانه (2) مرحله 62 جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه 2،جواب های جدولانه 2،جدولانه 2،پاسخ سوالات بازی جدولانه 2،جواب تمام مراحل بازی جدولانه 2،جواب مراحل جدولانه دو،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی

اثر روسو:غیب گوی روستا

اثر روسو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سلمانی:پیرایشگر
جنگی:رزمی
بیماری:دا
پول ژاپن:ین
خوش روی و خوش منش:بشاش
باز کردن:گشودن
اثر محمود دولت آبادی:طریق بسمل شدن
پروفسور حیوانات:بز
اثر صادف چوبک:سگ من  
ناوارد:ناشی
هنوز به پایان نرسیده:ناتمام

کاغذ ضخیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هوس باردار:ویار
عدد ماه:سی
خرس آسمانی:دب
میل و رغبت:شوق
صفت شیطان:رجیم
اسب ترکی:ات
هم جنس بودن:تجانس
عقیم:سترون
رسمی بودن:رسمیت
چیز کم و اندک:سوتام

چیز کم و اندک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مایع خوراک و داروی بیمار:سرم
جامه صاف کن:اتو
درخت انجیر:انجیربن
پایبند شده:مقید
نت مخمور:می
قالی:فرش
تنگدستی:فقر
بند دست و پا کردن:غل
دور از وطن:غریب